Kódy odpadů podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. katalogu odpadů likvidované naši společností

 • 02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
  • 02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
   • 02 01 10 Kovové odpady
 • 03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
  • 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
   • 03 01 01 Odpadní kůra a korek
   • 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
  • 03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
   • 03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
 • 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
  • 07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
   • 07 02 13 Plastový odpad
 • 08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
  • 08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
   • 08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
   • 08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
   • 08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
 • 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
  • 09 01 Odpady z fotografického průmyslu
   • 09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
   • 09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
   • 09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
   • 09 01 11* Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
   • 09 01 12 Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11
 • 10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
  • 10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli
   • 10 02 01 Odpady ze zpracování strusky
   • 10 02 02 Nezpracovaná struska
   • 10 02 10 Okuje z válcování
  • 10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku
   • 10 03 02 Odpadní anody
   • 10 03 05 Odpadní oxid hlinitý
   • 10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
  • 10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku
   • 10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
   • 10 05 04 Jiný úlet a prach
  • 10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi
   • 10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
   • 10 06 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
   • 10 06 04 Jiný úlet a prach
  • 10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
   • 10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
   • 10 07 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
   • 10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu
   • 10 07 04 Jiný úlet a prach
   • 10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
   • 10 07 08 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
   • 10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené
  • 10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
   • 10 08 04 Úlet a prach
   • 10 08 09 Jiné strusky
   • 10 05 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
   • 10 08 14 Odpadní anody
  • 10 09 Odpady ze slévání železných odlitků
   • 10 09 03 Pecní struska
   • 10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
   • 10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
   • 10 09 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
  • 10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
   • 10 10 03 Pecní struska
   • 10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
   • 10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
   • 10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
   • 10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
  • 10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
   • 10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
  • 10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
   • 10 12 06 Vyřazené formy
 • 11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
  • 11 05 Odpady ze žárového zinkování
   • 11 05 01 Tvrdý zinek
   • 11 05 02 Zinkový popel
 • 12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
  • 12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
   • 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
   • 12 01 02 Úlet železných kovů
   • 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
   • 12 01 04 Úlet neželezných kovů
   • 12 01 05 Plastové hobliny a třísky
   • 12 01 13 Odpady ze svařování
   • 12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
   • 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
 • 13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
  • 13 01 Odpadní hydraulické oleje
   • 13 01 11* Syntetické hydraulické oleje
   • 13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
   • 13 01 13* Jiné hydraulické oleje
  • 13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
   • 13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
   • 13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
   • 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
  • 13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje
   • 13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
   • 13 03 08* Syntetické izolační a teplonosné oleje
   • 13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
   • 13 03 10* Jiné izolační a teplonosné oleje
  • 13 07 Odpady kapalných paliv
   • 13 07 01* Topný olej a motorová nafta
   • 13 07 02* Motorový benzín
   • 13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí)
 • 15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
  • 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
   • 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
   • 15 01 02 Plastové obaly
   • 15 01 03 Dřevěné obaly
   • 15 01 04 Kovové obaly
   • 15 01 05 Kompozitní obaly
   • 15 01 06 Směsné obaly
   • 15 01 07 Skleněné obaly
   • 15 01 09 Textilní obaly
   • 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
   • 15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
  • 15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
   • 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
   • 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
 • 16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
  • 16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
   • 16 01 03 Pneumatiky
   • 16 01 04* Autovraky
   • 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
   • 16 01 07* Olejové filtry
   • 16 01 08* Součástky obsahující rtuť
   • 16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy)
   • 16 01 11* Brzdové destičky obsahující asbest
   • 16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
   • 16 01 13* Brzdové kapaliny
   • 16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
   • 16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
   • 16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn
   • 16 01 17 Železné kovy
   • 16 01 18 Neželezné kovy
   • 16 01 19 Plasty
   • 16 01 20 Sklo
   • 16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
   • 16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené
   • 16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
  • 16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení
   • 16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)
   • 16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
   • 16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
   • 16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
  • 16 06 Baterie a akumulátory
   • 16 06 01* Olověné akumulátory
   • 16 06 02* Niklkadmiové baterie a akumulátory
   • 16 06 03* Baterie obsahující rtuť
   • 16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
   • 16 06 05 Jiné baterie a akumulátory
   • 16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
  • 16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
   • 16 07 08* Odpady obsahující ropné látky
   • 16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
   • 16 07 99 Odpady jinak blíže neurčené
  • 16 08 Upotřebené katalyzátory
   • 16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
   • 16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny
   • 16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
   • 16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
 • 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
  • 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
   • 17 01 01 Beton
   • 17 01 02 Cihly
   • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
   • 17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
   • 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
  • 17 02 Dřevo, sklo a plasty
   • 17 02 01 Dřevo
   • 17 02 02 Sklo
   • 17 02 03 Plasty
   • 17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
  • 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
   • 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
  • 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
   • 17 04 01 Měď, bronz, mosaz
   • 17 04 02 Hliník
   • 17 04 03 Olovo
   • 17 04 04 Zinek
   • 17 04 05 Železo a ocel
   • 17 04 06 Cín
   • 17 04 07 Směsné kovy
   • 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
   • 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
   • 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
  • 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
   • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
   • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
   • 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
  • 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
   • 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
  • 17 08 Stavební materiál na bázi sádry
   • 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
  • 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
   • 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
  • 18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
   • 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
   • 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
   • 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
   • 18 01 06* Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
   • 18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
   • 18 01 08* Nepoužitelná cytostatika
   • 18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
 • 19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
  • 19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
   • 19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
  • 19 10 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
   • 19 10 01 Železný a ocelový odpad
   • 19 10 02 Neželezný odpad
   • 19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
   • 19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
  • 19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
   • 19 12 01 Papír a lepenka
   • 19 12 02 Železné kovy
   • 19 12 03 Neželezné kovy
   • 19 12 04 Plasty a kaučuk
   • 19 12 05 Sklo
   • 19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
   • 19 12 08 Textil
   • 19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)
   • 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
   • 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
 • 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
  • 20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
   • 20 01 01 Papír a lepenka
   • 20 01 02 Sklo
   • 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
   • 20 01 10 Oděvy
   • 20 01 11 Textilní materiály
   • 20 01 13* Rozpouštědla
   • 20 01 14* Kyseliny
   • 20 01 15* Zásady
   • 20 01 17* Fotochemikálie
   • 20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
   • 20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
   • 20 01 25 Jedlý olej a tuk
   • 20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
   • 20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
   • 20 01 31* Nepoužitelná cytostatika
   • 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
   • 20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
   • 20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
   • 20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
   • 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
   • 20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
   • 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
   • 20 01 39 Plasty
   • 20 01 40 Kovy
   • 20 01 41 Odpady z čištění komínů
   • 20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené
  • 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
   • 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
   • 20 02 02 Zemina a kameny
   • 20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
  • 20 03 Ostatní komunální odpady
   • 20 03 01 Směsný komunální odpad
   • 20 03 03 Uliční smetky
   • 20 03 07 Objemný odpad
   • 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

Seznam elektrozařízení

 • 1 Velké domácí spotřebiče
  • 1.1. Velká chladicí zařízení
  • 1.2. Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky
  • 1.3. Mrazničky
  • 1.4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin
  • 1.5. Pračky
  • 1.6. Sušičky
  • 1.7. Myčky nádobí
  • 1.8. Pečící zařízení
  • 1.9. Elektrické sporáky
  • 1.10. Elektrické plotny
  • 1.11. Mikrovlnné trouby
  • 1.12. Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin
  • 1.13. Elektrická topidla
  • 1.14. Elektrické radiátory
  • 1.15. Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
  • 1.16. Elektrické ventilátory velké
  • 1.17. Klimatizační zařízení
  • 1.18. Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení
  • 1.19. Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené
 • 2 Malé domácí spotřebiče
  • 2.1 Vysavače
  • 2.2 Čistící stroje na koberce
  • 2.3 Ostatní zařízení pro čištění
  • 2.4 Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu
  • 2.5 Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
  • 2.6 Topinkovače
  • 2.7 Fritovací hrnce
  • 2.8 Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
  • 2.9 Elektrické nože
  • 2.10 Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
  • 2.11 Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času
  • 2.12 Váhy
  • 2.13 Elektrické ventilátory malé
  • 2.14 Ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené
 • 3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
  • 3.1 Velké sálové počítače, servery
  • 3.2 Minipočítače
  • 3.3 Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny)
  • 3.4 Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
  • 3.5 Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
  • 3.6 Notebooky
  • 3.7 Elektronické diáře
  • 3.8 Tiskárny
  • 3.9 Kopírovací zařízení
  • 3.10 Elektrické a elektronické psací stroje
  • 3.11 Kapesní a stolní kalkulačky
  • 3.12 Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené
  • 3.13 Uživatelské terminály a systémy
  • 3.14 Dálnopisy
  • 3.15 Faxy
  • 3.16 Telefony
  • 3.17 Telefonní automaty
  • 3.18 Bezdrátové telefony
  • 3.19 Mobilní telefony
  • 3.20 Záznamníky
  • 3.21 Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené
 • 4 Spotřebitelská zařízení
  • 4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony)
  • 4.2 Televizory
  • 4.3 Videokamery
  • 4.4 Videorekordéry
  • 4.5 Hi-fi rekordéry
  • 4.6 Audiozesilovače
  • 4.7 Hudební nástroje
  • 4.8 Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené
 • 5 Osvětlovací zařízení
  • 5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
  • 5.2 Lineární (trubicové) zářivky
  • 5.3 Kompaktní zářivky
  • 5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek
  • 5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
  • 5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené
 • 6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
  • 6.1 Vrtačky
  • 6.2 Pily
  • 6.3 Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2
  • 6.4 Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
  • 6.5 Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
  • 6.6 Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití
  • 6.7 Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby
  • 6.8 Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
  • 6.9 Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené
 • 7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
  • 7.1 Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček
  • 7.2 Ruční ovladače videoher
  • 7.3 Videohry
  • 7.4 Počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd.
  • 7.5 Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi
  • 7.6 Výherní mincovní automaty
  • 7.7 Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné podskupině neuvedené
 • 8 Lékařské přístroje** (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) používané
  • 8.1 v radioterapeutii**
  • 8.2 v kardiologii
  • 8.3 v hemodialýze
  • 8.4 v respirační a anesteziologické praxi
  • 8.5 v radioterapii**
  • 8.6 v in-vitro diagnostice
  • 8.7 k analýze fyziologických funkcí
  • 8.8 k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče
  • 8.9 k diagnostice ultrazvukem
  • 8.10 v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné skupině neuvedené.
 • 9 Přístroje pro monitorování a kontrolu
  • 9.1 Detektory kouře
  • 9.2 Regulátory topení
  • 9.3 Termostaty
  • 9.4 Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení
  • 9.5 Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech)
  • 9.6 Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené
 • 10 Výdejní automaty
  • 10.1 Výdejní automaty na horké nápoje
  • 10.2 Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy
  • 10.3 Výdejní automaty na tuhé výrobky
  • 10.4 Výdejní automaty na peníze
  • 10.5 Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená